25 กันยายน 2555

แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

IR 55/031 25 กันยายน 2555 เรื่อง แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) จะย้ายสำนักงานใหญ่ไปยัง เลขที่ 325/7-8 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เบอร์โทร 02-3088000 เบอร์แฟ็ก 02-308-8068 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้