30 กรกฎาคม 2555

รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน ของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

IR 55/026 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน ของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีการอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 120,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นจำนวน 45,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไปจำนวน 69,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ESOP#1 ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 6,000,000 หุ้น บริษัทขอรายงานว่า บริษัทได้นำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินแล้วทั้งจำนวน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รายการ จำนวนทั้งหมด ที่ได้รับจาการเพิ่มทุน วัตถุประสงค์การใช้เงิน (หุ้น) (บาท) เพิ่มทุน JMT คืนเงินกู้ยืม หุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันที่ 21 มีนาคม 2555) 45,000,000 315,000,000 105,000,000 210,000,000 การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ - JMART-W1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 เมษายน 2555) 817,980 2,453,940 2,453,940 - JMART-W1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 กรกฎาคม 2555) 54,595,243 163,785,729 163,785,729 - JMART-ESOP ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 กรกฎาคม 2555) 1,326,000 1,326,000 1,326,000 รวม 101,739,223 482,565,669 105,000,000 377,565,669 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้