02 กรกฎาคม 2555

รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-ESOP#1 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2555

IR 55/024 2 กรกฎาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-ESOP#1 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2555 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JMART-ESOP#1) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : 6,000,000 หน่วย 2. อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย 3. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 4. ราคาการใช้สิทธิ : 1 บาทต่อหุ้น 5. วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 30 ธันวาคม 2556 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า) บริษัทขอรายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART- ESOP#1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ดังนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ : 6,000,000 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้ : 1,326,000 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ : 4,674,000 หน่วย จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : 6,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิในครั้งนี้ : 1,326,000 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ : 4,674,000 หุ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้