25 เมษายน 2555

แจ้งผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (JMART-ESOP#1)

IR 55/019 25 เมษายน 2555 เรื่อง แจ้งผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMART-ESOP #1) จำนวน 6,000,000 หน่วย เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (แบบ F53-5) ตามที่บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ) มีมติประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMART-ESOP #1) จำนวน 6,000,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย, อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น, ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ 4 ครั้ง โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2555 และ กำหนดให้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือน ธันวาคม 2556 ซึ่งมติดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 8 เมษายน 2554 เสร็จสิ้นแล้วนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ขอแจ้งผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (แบบ F53-5) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท (F 53-5) แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) วันที่ 25 เมษายน 2555 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMART - ESOP # 1) ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ชื่อผู้ออกและเสนอขาย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 6,000,000 หน่วย จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 6,000,000 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เสนอขายให้แก่ จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ราคาขายต่อหลักทรัพย์ 0.00 บาท (ศูนย์บาท) วันที่ออกและจัดสรร 30 ธันวาคม 2554 2. ผลการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ [ / ] ขายได้หมดทั้งจำนวน [ - ] ขายไม่หมด คงเหลือจำนวน - หน่วย โดยบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังนี้ 3. รายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รายการ สิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ ผลการจัดสรร กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงซื้อ หลักทรัพย์ รวม กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงซื้อ หลักทรัพย์ รวม จำนวนราย 8 536 - 544 8 539* - 547 จำนวนหลักทรัพย์ 1,200,000 4,800,000 - 6,000,000 1,200,000 4,800,000 - 6,000,000 ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด 20 80 - 100 20 80 - 100 * ผลการจัดสรรให้กับพนักงาน จำนวน 539 ราย แตกต่างจากสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 536 ราย เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการ จัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ("ESOP") ตามที่ได้มีการนำส่งแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ หรือพนักงาน (แบบ 81-1) ฉบับแก้ไข (ใหม่) 4. จำนวนเงินรวมที่ได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มี บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงชื่อ .........................................................................กรรมการ ( นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ) ลงชื่อ ..........................................................................กรรมการ ( นางมณี สุนทรวาทิน ) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้