02 เมษายน 2555

รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 มีนาคม 2555)

IR 55/014 2 เมษายน 2555 เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2555 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (JMRAT-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : 68,999,990 หน่วย 2. อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี 10 เดือน 18 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก ( วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ) 3. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 4. ราคาการใช้สิทธิ : 3 บาทต่อหุ้น 5. วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 30 ธันวาคม 2556 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า) บริษัทขอรายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ดังนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ในครั้งนี้ : 68,999,990 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้ : 817,980 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ : 68,182,010 หน่วย จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : 68,999,990 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิในครั้งนี้ : 817,980 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ : 68,182,010 หุ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้