28 กุมภาพันธ์ 2555

แจ้งมติ BOD ; เรียกประชุม AGM, จ่ายปันผล

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2555 วันประชุม : 05 เม.ย. 2555 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2555 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 15 มี.ค. 2555 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2555 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล - 1. พิจารณาและอนุมัติแผนการนำบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2553 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 สถานที่ประชุม : ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 9/121-3, 126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ห้องประชุมชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หมายเหตุ : ที่ IR55/005 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์2555 2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา 4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไร-ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี 5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 (หลังการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 12,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2554 อีกในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและเลือกตั้งกรรมก รแทนกรรมการซึ่งลาออก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดดังนี้ 6.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้ - นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ - นายเดช บุลสุข กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) - นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ - นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ - นายเดช บุลสุข กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) - นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 6.2 คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ( 5.0 ล้านบาท ) คงเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทน ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้ ประธานกรรมการ 45,000 บาท รองประธานกรรมการ 40,000 บาท กรรมการ 25,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้ 1. นายโกศล แย้มลีมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4575 หรือ 2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,540,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 670,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2555 จำนวน 2,210,000 บาท 8. มีมติอนุมัติให้นำบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (เจเอ็มที) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของเจเอ็มที เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) การดำเนินการเพิ่มทุนของเจเอ็มทีดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในเจเอ็มทีลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการการเข้าทำรายการ และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำแผนการนำเจเอ็มทีเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป 9. มีมติอนุมัติให้บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (เจเอ็มที) ดำเนินการเพิ่มทุนจำนวน 18,750,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) ในราคาเสนอขายและในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปของเจเอ็มที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าลงทุนในเจเอ็มทีและช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบ ริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในเจเอ็มทีลดลงจากร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของเจเอ็มที เหลือร้อยละ 81.25 ของทุนจดทะเบียนของเจเอ็มที (คิดคำนวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปของเจเอ็มที) หรือลดลงเหลือร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนของเจเอ็มที (คิดคำนวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยเจเอ็มที) โดยมอบหมายคณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเจเอ็มที และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวของเจเอ็มที รวมถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของเจเอ็มทีให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง 10. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 9/121-3, 126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ห้องประชุมชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและแทนกรรมการต้องออกตามวาระ วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2555 วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติแผนการนำบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด เข้า จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2553 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2555 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2555 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 15 มี.ค. 2555 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2555 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.24 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 27 เม.ย. 2555 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 หมายเหตุ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 (หลังการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 12,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2554 อีกในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้