14 กุมภาพันธ์ 2555

แจ้งผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

IR 55/002 14 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (แบบ F53-5) ตามที่ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 อนุมัติกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JMART-W1) เสร็จสิ้นแล้วนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ขอแจ้ง ผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (แบบ F53-5) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท (F 53-5) แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMART - W1) ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ ชื่อผู้ออกและเสนอขาย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 60,000,000 หน่วย จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 60,000,000 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาท (สามบาท) เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน ซึ่งเป็นการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาขายต่อหลักทรัพย์ 0.00 บาท (ศูนย์บาท) วันที่ออกและจัดสรร 13 กุมภาพันธ์ 2555 2. ผลการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ [ ] ขายได้หมดทั้งจำนวน [ / ] ขายไม่หมด คงเหลือจำนวน 10 หน่วย โดยบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว 3. รายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ลงทุนสัญชาติไทย ผู้ลงทุนต่างประเทศ รวม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา จำนวนราย 6 909 - 2 917 จำนวนหุ้นจองซื้อ - - - - - ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมด 2.09 97.90 - 0.01 100 4. จำนวนเงินรวมที่ได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มี เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงชื่อ .........................................................................กรรมการ ( นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ) ลงชื่อ ..........................................................................กรรมการ ( นางมณี สุนทรวาทิน ) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้