27 มกราคม 2555

แจ้งมติ BOD's : กำหนดวัน RD และปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร JMART-W1

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2554 จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 60,000,000 : หุ้นสามัญ หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก ทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 60,000,000 อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ) : 5 : 1 : 10 ก.พ. 2555 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั พย์แปลงสภาพ (Record date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 13 ก.พ. 2555 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ : 08 ก.พ. 2555 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMART-W1) อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 3.00 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2.06 หมายเหตุ : ที่ IR55/001 วันที่ 27 มกราคม 2555 เรื่อง แจ้งมติ BOD : กำหนดวัน Record Date และปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร JMART-W1 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ) มีมติประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 (JMART-W1) จำนวนไม่เกิน 69,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ไม่เกิน 60,000,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวนโดยมีราคาการใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้นและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และให้นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เกิน 9,000,000 หน่วย ซึ่งมติดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 8 เมษายน 2554 นั้น สำหรับการเสนอขายจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้มอบหมายให้คณะ กรรมการบริหารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไปส หรับระยะเวลาเสนอขายกำหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ และการเสนอขายจำนวนไม่เกิน 9,000,000 หน่วย ให้นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกำหนดระยะเวลาภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาตหรือภายในกำหนดระยะเ วลาที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องไม่เกิน 12 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 มีมติอนุมัติกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JMART-W1) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________