09 สิงหาคม 2554

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2554 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ที่ IR54/014 วันที่ 9 สิงหาคม 2554 เรื่อง 1. ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2554 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20% 2. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติรับรองงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วโดยมีผลสรุปได้ ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไตรมาส 2 ปี 2554 งบการเงินรวมมีผลกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 38.49 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีผลกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 10.55 ล้านบาท โดยมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพิ่มขึ้น 27.95 ล้านบาทหรืออัตราร้อยละ 264.94 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2554 เท่ากับ 1,410.48 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1,293.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.03 สาเหตุเกิดจาก 1.1.1 รายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น 72.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.07 เนื่องจากราคาปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งช่องทางการขายหน้าร้านและสินค้าฝากขายเพิ่มขึ้น 1.1.2 รายได้จากการติดตามหนี้สินและบริการอื่น เพิ่มขึ้น 36.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 80.13 เนื่องจากการประมูลซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารเองเพิ่มขึ้น 1.1.3 รายได้ค่าเช่า เพิ่มขึ้น 7.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 16.49 เนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่เช่าและการปรับค่าเช่าพื้นที่ 1.2 บริษัทฯ มีรายได้ค่าส่งเสริมการขายลดลง 10.15 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 32.31 ซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทได้รับจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละแบรนด์เพื่อกระตุ้นยอดขายลดลง 1.3 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 177.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 42.16 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับไตรมาส 2 ปี 2554 เท่ากับ 139.48 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 141.27 ล้านบาท ลดลง 1.80 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 1.27 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการตลาดและกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังภาษีจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็นจำนวน 63,892,675 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.13 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ทั้งนี้บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ( Record Date ) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 5 กันยายน 2554 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________