13 พฤษภาคม 2554

แจ้งการลาออกของรองประธานกรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและการขาย

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ที่ IR 54/013 13 พฤษภาคม 2554 เรื่อง แจ้งการลาออกของรองประธานกรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและการขาย เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่านายศิริชัย ลาภมหานนท์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและการขาย ได้แจ้งยื่นใบลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและการขาย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้แก่นักลงทุนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ ( นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________