11 เมษายน 2554

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 แก้ไขคะแนนเสียงเห็นด้วยข้อ 2, 3 และ 4

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2554 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ หมายเหตุ (เพิ่มเติม) : แก้ไขคะแนนเสียงเห็นด้วยข้อ 2, 3 และ 4 จากเดิม : - คะแนนเสียงเห็นด้วย 221,863,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 เปลี่ยนเป็น : - คะแนนเสียงเห็นด้วย 221,683,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ______________________________________________________________________