18 มีนาคม 2554

แจ้งแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ที่ IR54/008 วันที่ 17 มีนาคม 2554 เรื่อง แจ้งแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯขอทำการแจ้งแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 08เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ตามที่เคยแจ้งไว้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ซึ่งแจ้งระเบียบวาระการประชุมไว้ 12 วาระ ปรับเปลี่ยนเป็น 15 วาระ ทั้งนี้เนื่องจากการปรับเปลี่ยนวาระการประชุมดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการพิจารณาและลงมติในการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้น โดยมิได้มีการเพิ่มหรือลดเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่อย่างใด ทั้งมิได้มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่คณะกรรมการบริษัทฯมีมติไว้ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 โดยระเบียบวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2553 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ รายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2554 วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อีกทั้งพิจารณามอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ในภายหลัง ซึ่งจะมีอัตราส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ครั้งที่ 1 (JMART-W1) จำนวนไม่เกิน 69,000,000 หน่วย วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMART-ESOP #1) จำนวน 6,000,000 หน่วย วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 420,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท วาระที่ 12. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท วาระที่ 14. พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่า วาระที่ 15. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________