25 กุมภาพันธ์ 2554

แจ้งมติ BOD: กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด ออกหุ้นกู้ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ ESOP วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2554 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : ESOP จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 6,000,000 จำนวนหุ้นที่รองรับ (หุ้น) : 6,000,000 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMART-ESOP) อัตราการใช้สิทธิ ( Warrant : หุ้นสามัญ) : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 1 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ(ปี) : 2.06 ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ประชาชนทั่วไป วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2554 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : ประชาชนทั่วไป จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 9,000,000 จำนวนหุ้นที่รองรับ (หุ้น) : 9,000,000 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMART-W1) อัตราการใช้สิทธิ ( Warrant : หุ้นสามัญ) : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 3 บาทต่อห้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ(ปี) : 2.06 ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นเดิม วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2554 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 60,000,000 จำนวนหุ้นที่รองรับ (หุ้น) : 60,000,000 อัตราส่วน (หุ้นสามัญเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพใหม่) : 5 : 1 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMART-W1) อัตราการใช้สิทธิ ( Warrant : หุ้นสามัญ) : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 3 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ(ปี) : 2.06 ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุน เรื่อง : เพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้ประชาชนทั่วไป วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2554 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ประชาชนทั่วไป จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 45,000,000 ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2554 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิปันผล : 10 มี.ค. 2554 (Record date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 11 มี.ค. 2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 มี.ค. 2554 อัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 0.18 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 29 เม.ย. 2554 งวดดำเนินงาน : วันที่ 01 ก.ค. 2552 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2553 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2554 วันประชุมผู้ถือหุ้น : 07 เม.ย. 2554 เวลาเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2554 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 11 มี.ค. 2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น : 08 มี.ค. 2554 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล - การเพิ่มทุน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกินกว่า 1,000 สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 9/121-3, 126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ห้องประชุมชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 07 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 9/121-3, 126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ห้องประชุมชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2553 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ รายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและแทนกรรมการต้องออกตามวาระ วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2554 วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 420,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท วาระที่ 9. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่า วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554(Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2553 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ ที่ IR54/005 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2553 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไร-ขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี 5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2553 อีกในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2554 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและเลือกตั้งกรรมก รแทนกรรมการซึ่งลาออก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามรายละเอียดดังนี้ 6.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้ - นายพิศณุ พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ - นางมณี สุนทรวาทิน กรรมการ - นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ - นายพิศณุ พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ - นางมณี สุนทรวาทิน กรรมการ - นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 6.2 คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ( 5.0 ล้านบาท ) คงเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทน ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้ ประธานกรรมการ 45,000 บาท รองประธานกรรมการ 40,000 บาท กรรมการ 25,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้ 1. นายโกศล แย้มลีมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4575 หรือ 2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,510,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 650,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 2,160,000 บาท 8. มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไปจำนวนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณามอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ในภายหลัง ซึ่งจะมีอัตราส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด 9. มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ครั้งที่ 1 (JMART-W1) จำนวนไม่เกิน 69,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMART-W1) ชนิด ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ[ในครั้งแรก] จำนวนที่ออก 69,000,000 หน่วย ราคาต่อหน่วย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาท (สามบาท) วิธีการและระยะเวลาเสนอขาย 1. เสนอขายจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ให้ [คณะกรรมการบริหาร] กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ การจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป สำหรับระยะเวลาเสนอขาย กำหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและ หุ้นรองรับ 2. เสนอขายจำนวนไม่เกิน 9,000,000 หน่วย ให้นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวาระที่ 8 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน สำหรับระยะเวลาเสนอขาย กำหนดภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้ง ผลการอนุญาต หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต [ทั้งนี้การจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการ จัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปอาจทำในคราวเดียวกัน หรือทำแยกคนละคราวต่างหากจากกันก็ได้] เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกๆวันทำการสุดท้ายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม ปี 2555 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือน ธันวาคม ปี 2556 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดห ลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 10. มีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMART-ESOP #1) จำนวน 6,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่ สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ จำนวนที่ออก 6,000,000 หน่วย ราคาต่อหน่วย 0 บาท (ศูนย์บาท) อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรร จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู?ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช?สิทธิในการซื้อหุ?นสามัญที่ออกใหม ?ของบริษัทได้รวม 4 ครั้ง โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน ปี 2555 สำหรับการใช้สิทธิครั้งต่อไป กำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 4 ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ปี 2556 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี- 11. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 420,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 12. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 420,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 420,000,000 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 420,000,000 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- 13. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ดังนี้ ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 69,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนทั่วไป (JMART-W1) ค) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 6,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 (JMART-ESOP #1) รวมทั้งมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษั ท ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ รวมถึงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการดังกล่าวได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 14. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่า โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง วงเงิน มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือ สกุลเงินอื่น ที่เทียบเท่า สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง อายุของหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 20 ปี โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ หรือไม่ก็ได้ วิธีการเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียว เต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป วัตถุประสงค์ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดต่างๆ ของหุ้นกู้ได้ตามที่เห็นสมควร เช่น วันที่ออกหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การชำระดอกเบี้ย การไถ่ถอนหุ้นกู้ การแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงให้มีอำนาจในการเข้าทำและลงนามในสัญญาใดๆ รวมถึงคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูล จัดทำเอกสารและหลักฐานอื่นๆ การเข้าทำสัญญาการเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และสัญ ญาต่างๆ อันจำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การนำหุ้นกู้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือประเทศอื่น รวมถึงมีอำนาจในการติดต่อ และยื่นคำขออนุญาตแบบแสดงรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ องค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการนำหุ้นกู้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือประเทศอื่น และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว 15. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ฟ้องสืบทรัพย์ บังคับคดี ทั่วประเทศไทย และดำเนินการซื้อหนี้ที่สงสัยจะสูญจากสถาบันการเงินและบริษัทผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อนำมาดำเนินการติด ตามหนี้ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ขายให้แก่บริษัทฯ ทั้งจำนวน ทั้งนี้ภายหลังจากเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ทั้งสิ้น 9,999,998 หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนจะเตรียมไว้ใช้ในการลงทุนในอนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินท รัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ประการใด 16. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 07 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 9/121-3, 126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ห้องประชุมชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2553 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ รายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและแทนกรรมการต้องออกตามวาระ วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2554 วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 420,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท วาระที่ 9. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่า วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554(Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2553 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________