10 สิงหาคม 2553

ชี้แจ้งงบ Q2/53, อนุมัติจ่ายปันผล,เพิ่มทุนบริษัทย่อย

ที่ IR53/0010 วันที่ 10 สิงหาคม 2553 เรื่อง 1. ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2553 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20% 2. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 3. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 การเพิ่มทุนบริษัทย่อย เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติรับรองงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วโดยมีผลสรุปได้ ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไตรมาส 2 ปี 2553 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 10.55 ล้าน บาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีผลกำไรสุทธิ 25.52 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิลดลง 14.97 ล้านบาทหรือ อัตราร้อยละ 58.66 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2553 เท่ากับ 1,293.72 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1,220.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.01 สาเหตุ เกิดจาก 1.1.1 รายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น 63.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.55 เนื่องจากราคาปริมาณ การขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 1.1.2 รายได้จากการติดตามหนี้สินและบริการอื่น เพิ่มขึ้น 9.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 28.21 จากการประมูลซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารเองเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรที่สูง 1.2 บริษัทฯ มีรายได้ค่าส่งเสริมการขายลดลง 23.78 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 43.09 เป็นรายได้ที่ บริษัทได้รับจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละแบรนด์เพื่อกระตุ้นยอดขาย 1.3 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 124.87 ล้านบาท ลดลง 24.48 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 16.39 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศทำให้ต้องขายสินค้าในราคาที่ถูกลง 1.4 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับไตรมาส 2 ปี 2553 เท่ากับ 141.27 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 162.27 ล้านบาท ลดลง 21.00 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 12.94 เนื่องจาก บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการตลาดและกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังภาษีจากงบกำไรขาดทุนรวมเป็นจำนวน 33,844,865 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.06 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.18 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 18,000,000 บาท ทั้งนี้บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ( Record Date ) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 และกำหนดวัน จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 9 กันยายน 2553 3. อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัด หนี้ ฟ้องสืบทรัพย์ บังคับคดี ทั่วประเทศไทย และดำเนินการซื้อหนี้ที่สงสัยจะสูญจากสถาบันการเงินและบริษัทผู้ให้บริการ อื่นๆ เพื่อนำมาดำเนินการติดตามหนี้ เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดยเพิ่มทุน จดทะเบียนจากเดิม 40,000,000 บาท แบ่งเป็น 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท แบ่งเป็น 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้คงเดิมที่หุ้นละ 100 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 บาท จำนวน 400,000 หุ้น ให้แก่บริษัทฯทั้งจำนวน ทั้งนี้ภายหลังจากเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ท เวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ทั้งสิ้น 79,999,993 หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนจะ เตรียมไว้ใช้ในการลงทุนในอนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ประการใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท