13 พฤษภาคม 2553

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2553

ที่ IR53/008 วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติรับรองงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วโดยมีผลสรุปได้ ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ปี 2553 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 23.30 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีผลกำไรสุทธิ 20.03 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.27 ล้านบาทหรืออัตรา ร้อยละ 16.32 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2553 เท่ากับ 1,308.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1,187.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.35 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 10.13 สาเหตุ เกิดจาก 1.1 รายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น 85.08 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 7.57 เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 1.2 รายได้จากการติดตามหนี้สินและบริการอื่นเพิ่มขึ้น 18.22 ล้านบาทหรืออัตราร้อยละ 53.87 จากการประมูล ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารเองเพิ่มขึ้น 1.3 รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น 17.05 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 55.84 จากการขยายพื้นที่ ให้เช่ามากขึ้น 2. บริษัทฯ มีรายได้ค่าส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 37.73 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 97.97 เป็นรายได้ที่บริษัทได้รับจาก ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละแบรนด์เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 193.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.21 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 15.66 เมื่อเปรียบเทียบ กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนตามรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น 4. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับไตรมาส 1 ปี 2553 เท่ากับ 156.33 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 135.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.71 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 15.27 เนื่องจาก บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการตลาดและกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายช่องทางการจัด จำหน่าย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท