05 มีนาคม 2553

แจ้งมติ BOD: แต่งตั้งกรรมการ,จ่ายปันผล,เรียก AGM (แก้ไข)

ที่ IR53/004 วันที่ 5 มีนาคม 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 (แก้ไข) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ เลขที่ IR53/003 บริษัทฯ ขอแก้ไขรายชื่อผู้สอบบัญชีตามระบุไว้ในข้อ 7 ของหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น ดังต่อไปนี้ ข้อความเดิม (7) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2553 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้ 1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ 2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ทำการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,510,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 600,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวน 2,110,000 ข้อความใหม่ที่แก้ไข (7) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2553 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้ 1. นายโกศล แย้มลีมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4575 หรือ 2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ทำการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,510,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 600,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวน 2,110,000 พร้อมนี้ได้แนบฉบับแก้ไขแล้ว ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 IR53/003 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2552 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไร- ขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552และรายงานของผู้สอบบัญชี 5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไป แล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 คงเหลือเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2552 อีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2553 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น 6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออก และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ตามรายละเอียดดังนี้ 6.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้ - นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ - นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ กรรมการ - นายพิชิต นิ่มกุล กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอแต่งตั้ง นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง, และ แต่งตั้งให้ นายประชา ตันเสนีย์ เป็นกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งกรรมการ ของนายพิชิต นิ่มกุล ซึ่งต้องออกตามวาระ โดยไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดแทนตำแหน่งกรรมการของนายสุธี ตันติ- วณิชชานนท์ 6.2 คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณา อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ( 5.0 ล้านบาท ) คง เท่ากับอัตรค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทนในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้ ประธานกรรมการ 45,000 บาท รองประธานกรรมการ 40,000 บาท กรรมการ 25,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2553 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้ 1. นายโกศล แย้มลีมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4575 หรือ 2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ทำการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,510,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 600,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวน 2,110,000 บาท 8. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 9/121-3, 126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ห้องประชุมชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2552 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดง ผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ รายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและแทนกรรมการต้องออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2553 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553(Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2553 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553