18 มกราคม 2553

แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

ที่ IR 53/002 วันที่ 15 มกราคม 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวลัดดา วรุณธารากุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทแทนนายสุธี ตันติ- วณิชชานนท์ ที่ขอลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2553 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้แก่นักลงทุนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ ( นายพิศณุ พงษ์อัชฌา) ประธานกรรมการ