07 สิงหาคม 2552

แจ้งสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ปี 2552 (แก้ไข)

ที่ IR52/004 วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่อง แจ้งสรุปผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 (แก้ไข) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) ได้มีหนังสือแจ้งสรุปผลการดำเนินการของบริษัท และ บริษัทย่อย เลขที่ IR52/003 ลงวันที่ 6 สิงหาคม มีการสรุปตัวเลขผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งเป็นงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน ทางบริษัทจึงขอเพิ่มเติมสรุปผลการดำเนินการ ไตรมาส 2 ปี 2552 ซึ่งเป็นงบ การเงินสำหรับงวด 3 เดือน โดยมีผลสรุปดังนี้ 1. จากงบการเงินรวมไตรมาส 2 ปี 2552 ของบริษัท และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินการกำไรสุทธิ จำนวน 25.51 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2551 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 29.35 ล้านบาท ลดลง 13.08% ในขณะ ที่งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 27.06 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2551 จำนวน 32.39 ล้าน บาท ลดลง 16.45% มีกำไรสุทธิต่อหุ้นจากงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จำนวน 0.11 บาท และจากงบ การเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จำนวน 0.13 บาท โดยมีสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1.1 จากงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้รวม 1,311 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจจัดจำหน่าย จำนวน 1,224 ล้านบาท ธุรกิจติดตามหนี้ จำนวน 35 ล้านบาท ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ จำนวน 47 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ จำนวน 5 ล้านบาท มีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,103 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 117 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 9.59% บริษัทมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร จำนวน 162 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย ทางการเงิน จำนวน 9 ล้านบาท และภาษีเงินได้ จำนวน 12 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เป็นเงิน 25 ล้านบาท คิดเป็น อัตรากำไรสุทธิ 1.91% 1.2 จากงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีรายได้รวม 1,281 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจจัด จำหน่าย จำนวน 1,226 ล้านบาท ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ จำนวน 47 ล้านบาท รายได้เงินปันผล 4 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ จำนวน 4 ล้านบาท มีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,081 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 104 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร ขั้นต้น 8.78% บริษัทมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร จำนวน 155 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย ทางการเงิน จำนวน 8 ล้านบาท และภาษีเงินได้ จำนวน 10 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เป็นเงิน 27 ล้านบาท คิดเป็น อัตรากำไรสุทธิ 2.11% บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป ขอแสดงความนับถือ (นายสุธี ตันติวณิชชานนท์) ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน