25 มิถุนายน 2552

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3) บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) สอบทาน (หน่วย : พันบาท) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 2551 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 20,028 28,090 กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.12 งบการเงินเฉพาะกิจการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 2551 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 15,884 24,847 กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.11 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว" ลงลายมือชื่อ _______________________ ( นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ