23 มิถุนายน 2552

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: JMART

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: JMART ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอแจ้งว่าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งรับหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรกำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทเจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 300,000,000 บาท ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยจัดอยู่ในกลุ่ม เทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "JMART" ทั้งนี้ กำหนดให้เริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศของบริษัทในระบบบริการข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART) และข้อมูลของ JMART ที่ www.jmart.co.th