30 November 2022

หลักสูตร “Effective Coaching For Sales Leader”

บริษัทยังส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร การให้คำปรึกษาจากหัวหน้างานไปสู่พนักงานกลุ่มปฏิบัติการ จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Effective Coaching For Sales Leader โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดฝึกอบมพนักงานกลุ่ม Area Manager จำนวน 40 คน นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ และพัฒนาทักษะพนักงานขายให้มีความหลากหลายมากขึ้น บริษัทจึงได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ อาทิ นายหน้าประกันชีวิต, พัฒนาทักษะการขายผลิตภัณฑ์ Notebook และพัฒนาทักษะการขายผลิตภัณฑ์ Smartphone & Gadget โดยทั้ง 3 หลักสูตรมีพนักงานที่ได้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า 260 คน