03 October 2022

กิจกรรม “Town Hall”

บริษัท ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อพนักงานกับองค์กร จึงมีการจัดกิจกรรม Town Hall ขึ้นเป็นประจำ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของพนักงานต่อองค์กร โดยในปี 2565 บริษัทมีหัวข้อในการ Town Hall อาทิ ทิศทางหรือ Direction ของบริษัท การมอบรางวัลพิเศษให้พนักงาน รวมถึงการเปิดตัวแคมเปญใจอีกด้วย