31 March 2023

Jaymart Pop Up Market กิจกรรมตลาดใจ

บริษัทเจมาร์ทได้เริ่มจัดกิจกรรมตลาดใจ Jaymart Pop Up Market ในเดือน มีนาคม ปี 2566 โดยจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่พนักงานโดยการสร้างรายได้ และอาชีพเสริมให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ โอกาสในการสร้างความรู้จักและเครือข่ายกันภายในองค์กร ที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องสุขภาพจิตของพนักงาน ซึ่งส่งผลไปถึงการช่วยลดความเครียด และเพิ่มความสุขในที่ทำงาน

นอกจากนี้ยังให้ ความร่วมมือ และความรับผิดชอบในการสนับสนุน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยการลดการใช้ถุง พรือผลาสติกที่เกิดจากการดำเนินการขายของร้านค้า ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้นในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งงแวดล้อม

ทั้งนี้การจัดตลาดพนักงาน หรือตลาดใจเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ในการสร้างสรรค์ และรักษาสภาพบรรยากาศที่ดีในองค์กร และช่วยเสริมสร้างให้พนักงานมีความสุข ซึ่งจะมีผลงานที่ดีในระยะยาว