29 November 2022

กิจกรรม “Jaymart Social Impact”

สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของบริษัท จากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(PC) มาเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) ทำให้บริษัทได้รับกระเป๋าที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ Laptop ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้นำมาใช้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรที่มีให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงที่สุด และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน บริษัทจึงมอบกระเป๋าจำนวน 100 ใบแก่สโมสรโรตารี่ เพื่อส่งต่อให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป