04 August 2022

ปฏิบัติการลดโลกร้อน ร่วมกับโครงการ Care the Whale

บริษัทเจมาร์ท ได้จดทะเบียนร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ในโครงการ Care the Whale เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยมีพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม ร่วมมือในโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ที่เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในข้อ 13 “Climate Action” ข้อ12 “Responsible Consumption and Production” และข้อ 17 “Partnerships for the Goals” อีกทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศให้คงอยู่ ซึ่งในโครงการมีเครื่องมือบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และคำนวณเป็นตัววัดผลค่าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการจัดการขยะภายในองค์กรอย่างถูกต้องและยั่งยืน บริษัทจึงได้จัด โครงการ “เจมาร์ท ใส่ใจโลก ใส่ใจคุณ” เป็นการกระตุ้น และรณรงค์ผ่านการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ของบริษัท เพื่อaห้บุคคลากรในองค์กรมีความเข้าใจในเรื่องของการลด และคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ภายใต้แนวคิด “ขยะล่องหน” โดยบริษัทได้มีการจัดจุดคัดแยกขยะให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของพนักงาน ทั้งสิ้น 13 จุด ครอบคลุมพื้นที่อาคารเจมาร์สำนักงานใหญ่

และด้วย Power of Synergy บริษัทได้รับความร่วมมือ จากบริษัท เจ อีลีท จำกัด เป็นบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการจัดกิจกรรม “ขยะเเลก Point” เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างกระบวนการความรู้ และกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ เช่น ขวด พลาสติก กระป๋อง โดยการนำขยะมาแลก Point ผ่านระบบ J Wallet ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในเฟสแรกนี้เป็นการเปิดรับขยะแค่เพียงภายในองค์กร ซึ่งมีแผนพัฒนาที่จะต่อยอดไปสู่การจัดการขยะภายนอกอีกด้วย