30 November 2022

การดำเนินกิจกรรมของเจมาร์ท เพื่อลดพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์

เริ่มจากส่วนของหลอดไฟส่องสว่างที่ใช้ในอาคารสำนักงาน บริษัทเจมาร์ท อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดตะเกียบ มาเป็น หลอด LED ซึ่งมีคุณสมบัติในการกินไฟน้อยกว่าหลอดตะเกียบ อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานนานกว่าแบบหลอดตะเกียบอีกด้วย โดยในปี 2565 มีการเปลี่ยนมาใช้หลอดLED ทั้งสิ้น 566 หลอด จากทั้งหมด 3,400 หลอด คิดเป็นร้อยละ 16.64 จากหลอดตะเกียบที่ให้ค่าความสว่างที่ 806 ลูเมน กินไฟประมาณ 18 วัตต์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ที่ให้ความสว่างเท่ากันจะกินไฟเพียงครึ่งเดียว หรือประมาณ 9 วัตต์ เมื่อเทียบการใช้งานตลอดทั้งปี จากการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภานในบริษัทช่วยประหยัดไฟได้กว่า 14,874 kWh (จำนวนหลอดไฟ x วัตต์ x ชั่วโมงทำงาน x วันทำงาน) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 7,435.75 kg โดยใช้วิธีการคำนวณจากคู่มือการรายงานความยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการ เปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงานประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) โดยเปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) ที่มีความสามรถในการกินไฟน้อยกว่า โดยประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) กินไฟประมาณ 300-800 วัตต์ต่อเครื่อง ส่วน คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) กินไฟประมาณ 100-300 วัตต์ต่อเครื่อง ในปัจจุบันเจมาร์ทสำนักงานใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) รวม 192 เครื่อง ในจำนวนนี้บริษัทได้เปลี่ยนมาใช้อมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) จำนวน 150 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.12 ของจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำให้ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 87,600 kWh/ปี สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นได้ประมาณ 43,791.24 kgCO2eq โดยใช้วิธีการคำนวณจากคู่มือการรายงานความยั่งยืน