12 May 2014

ชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ที่ IR 57/012 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เรื่อง คำชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติรับรองงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วโดยมีผลสรุปได้ ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 1 ปี 2557 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 89.21 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีผลกำไรสุทธิ 84.53 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.68 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 5% โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2557 เท่ากับ 2,266.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 2,306.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 1.75 สาเหตุเกิดจาก ? รายได้จากการขายสินค้า ลดลง 53.86 ล้านบาท หรือลดลง ในอัตราร้อยละ 2.52 เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าเพิ่มขึ้น, การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการเปลี่ยนวิธีการบันทึกรายได้จากบัตรเติมเงิน โดยจากเดิมที่บันทึกเป็นรายได้จากการขายและบันทึกต้นทุนขาย เปลี่ยนเป็นการรับรู้รายได้จากค่าตอบแทนการขายบัตรเติมเงิน (ผลต่างที่เกิดจากรายได้หักต้นทุนขาย ) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป จึงมีผลทำให้รายได้ลดลง ทั้งนี้เมื่อเทียบรายได้จากการขายของไตรมาส 1 ปี 2556 หลังจากหักรายได้จากการขายบัตรเติมเงิน 190.36 ล้านบาท รายได้จะเท่ากับ 1,946.50 ล้านบาท ในขณะไตรมาส 1 ปี 2557 เท่ากับ 2,083.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.01% ? รายได้จากการติดตามหนี้สินและบริการอื่นลดลง 5.23 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 2.70 เนื่องจากมีการประมูลซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารเองเพิ่มขึ้น จากการตัดเงินลงทุนในลูกหนี้เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบทำให้การรับรู้รายได้ลดลง ในขณะที่ยอดเก็บยังคงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ? รายได้ค่าเช่า เพิ่มขึ้น 18.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 24.38 จากการปรับค่าเช่าพื้นที่และขยายพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น 2. บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ ประจำไตรมาส 1 ปี 2556 เท่ากับ 89.72 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 61.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 45.67 สาเหตุเกิดจาก ? รายได้ค่าส่งเสริมการขาย เพิ่มขึ้น 28.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 56.06 เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น จากกลุ่มธุรกิจมือถือ, กลุ่มอุปกรณ์เสริม และกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่าย 3 ราย 3. บริษัท ฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 313.74 ล้านบาท ลดลง 0.98 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 0.31 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ โดยรวมปรับตัวลดลง 4. บริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำไตรมาส 1 ปี 2557 เท่ากับ 278.46 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 262.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.14 เนื่องจากบริษัทมีค่าเสื่อมราคา และค่าเช่าพื้นที่ของสาขา เพิ่มขึ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้