21 February 2014

ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำ ปี 2557 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ที่ IR 57/005 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำ ปี 2556 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20% เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติรับรองงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วโดยมีผลสรุปได้ ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2556 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 400.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีผลกำไรสุทธิ 340.81 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 59.38 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 17.42 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการประจำปี 2556 เท่ากับ 9,665.11 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 7,943.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,721.47 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 21.67 สาเหตุเกิดจาก - รายได้จากการขายสินค้า เพิ่มขึ้น 1,668.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 22.87 เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าเพิ่มขึ้นและการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย - รายได้จากการติดตามหนี้สินและบริการอื่นลดลง 31.29 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 7.95 เนื่องจากมีการประมูลซื้อหนี้ด้ายคุณภาพเข้ามาบริหารเองเพิ่มขึ้นจากการตัดเงินลงทุนในลูกหนี้เพิ่มมาขึ้น ส่งผลกระทบทำให้การรับรู้รายได้ลดลงในขณะที่ยอดเก็บยังคงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน - รายได้ค่าเช่า เพิ่มขึ้น 84.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 33.20 จากการปรับค่าเช่าพื้นที่และขยายพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น 2. บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ ประจำปี 2556 เท่ากับ 330.08 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 216.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113.46 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 52.38 สาเหตุเกิดจาก - รายได้ค่าส่งเสริมการขาย เพิ่มขึ้น 134.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 94.49 เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มธุรกิจมือถือ, กลุ่มอุปกรณ์เสริมและกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่าย 3 ราย 3. บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,331.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 272.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 25.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจำ ปี 2556 เท่ากับ 1,099.10 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 793.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 305.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 38.50 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการตลาด, ค่าเสื่อมราคา และค่าเช่าพื้นที่ของสาขา เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ESOP จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้