27 November 2013

29 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JMART-W1

เตือนผู้ลงทุน เรื่อง : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อหลักทรัพย์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMART-W1) วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย : 29 พ.ย. 2556 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ : 06 ธ.ค. 2556 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 27 ธ.ค. 2556 วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 02 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2556 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 12 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2556 วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง : 28 ธ.ค. 2556 สิทธิ หมายเหตุ : วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน JMART-W1 ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2556 - 27 ธันวาคม 2556 ______________________________________________________________________