02 July 2013

หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ชื่อบริษัท : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) ทุนเดิม (บาท) : 415,778,829.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 415,778,829 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,675,400 ทุนใหม่ (บาท) : 417,454,229.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 417,454,229 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-ESOP#1) จำนวน 1,410,500 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,410,500 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 1.00 วันใช้สิทธิ : 27 มิ.ย. 2556 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-W1) 264,900 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ 264,900 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.00 วันใช้สิทธิ : 27 มิ.ย. 2556 วันที่เริ่มซื้อขาย : 04 ก.ค. 2556 ______________________________________________________________________