22 February 2013

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ AGM/Deviden ครั้งที่ 2/2556(แก้ไข Template)

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2556 วันประชุม : 10 เม.ย. 2556 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2556 date) (แก้ไข) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 08 มี.ค. 2556 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข) : 05 มี.ค. 2556 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล สถานที่ประชุม : สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารบี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ที่ IR56/006 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปได้ดังนี้ 1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา 2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสุทธิ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานผู้สอบบัญชี 3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2555 อีกในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ในจำนวนรวมไม่ เกิน 416,816,490 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย ไม่เกิน 141,717,607 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 4. มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทน ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ ค่าตอบแทน/คน/เดือน ประธานกรรมการ 45,000 บาท รองประธานกรรมการ 40,000 บาท กรรมการ 25,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ ค่าตอบแทน/คน/เดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้ - นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา - นายประชา ตันเสนีย์ ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ - นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา - นายประชา ตันเสนีย์ 6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้ 1. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 หรือ 2. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ 3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 1,250,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 2,750,000 บาท 7. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯเข้าใช้สิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เพื่อลงคะแนนเสียงอนุมัติการพิจารณาวงเงินซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอีก หากวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2556 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาซื้อหนี้และหากวงเงินซื้อหนี้ไม่เกิน100 ล้านบาทต่อครั้ง ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาซื้อหนี้ได้ และการลงคะแนนเสียงอนุมัติในวาระอื่นของการประชุมครั้งดังกล่าว 8. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานผู้สอบบัญชี วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2556 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2556 วาระที่ 7 พิจารณาให้ความเห็นในการอนุมัติให้บริษัทฯเข้าใช้สิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เพื่อลงคะแนนเสียงอนุมัติการพิจารณาวงเงินซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอีก หากวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2556 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาซื้อหนี้และหากวงเงินซื้อหนี้ไม่เกิน100 ล้านบาทต่อครั้ง ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาซื้อหนี้ได้ และการลงคะแนนเสียงอนุมัติในวาระอื่นของการประชุมครั้งดังกล่าว วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนธุรกิจในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ การจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งตามแผนธุรกิจ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 9. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนธุรกิจในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งตามแผนธุรกิจ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2556 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2556 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 19 เม.ย. 2556 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 22 เม.ย. 2556 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 เม.ย. 2556 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.34 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 03 พ.ค. 2556 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้