03 April 2012

หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 5 เมษายน 2555

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 5 เมษายน 2555 ชื่อบริษัท : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) ทุนเดิม (บาท) : 345,000,000.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 345,000,000 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 817,980 ทุนใหม่ (บาท) : 345,817,980.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 345,817,980 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-W1) 817,980 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ 817,980 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.00 วันใช้สิทธิ : วันที่ 30 มี.ค. 2555 วันที่เริ่มซื้อขาย : 05 เม.ย. 2555 ______________________________________________________________________