26 March 2012

W1 ส่วนเพิ่ม เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มีนาคม 2555

รับหลักทรัพย์ รับหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชื่อบริษัท : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : JMART-W1 ตลาดรอง : SET วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 28 มี.ค. 2555 จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี : 9,000,000 ยน อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : : 1 : 1 หุ้นสามัญใหม่) ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 3.00 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี 10 เดือน 18 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกวันที่ 13 ก.พ. 2555 ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย) : 0.00 วันใช้สิทธิครั้งแรก : 30 มี.ค. 2555 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 30 ธ.ค. 2556 หมายเหตุ : 1. ตลาดหลักทรัพย์รับ JMART-W1 จำนวน 9,000,000 หน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวมีลักษณะและเงื่อนไขที่สำคัญเช่นเดียวกับ JMART-W1 จำนวน 59,999,990 หน่วยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 รวมเป็น JMART-W1 ทั้งสิ้น 68,999,990 หน่วย 2.ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสด งสิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ JMART-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ JMART-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do ______________________________________________________________________