27 February 2012

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: JMART-W1 เริ่มซื้อขาย 29 กุมภาพันธ์ 2555

รับหลักทรัพย์ รับหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชื่อบริษัท : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : JMART-W1 ตลาดรอง : SET วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 29 ก.พ. 2555 จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี : 59,999,990 ยน อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : : 1 : 1 หุ้นสามัญใหม่) ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 3.00 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี 10 เดือน 18 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกวันที่ 13 ก.พ. 2555 ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย) : 0.00 วันใช้สิทธิครั้งแรก : 30 มี.ค. 2555 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 30 ธ.ค. 2556 หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส ทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ JMART-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ JMART-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do ______________________________________________________________________