20 February 2012

JMT ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่ IR55/003 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระยะเวลา 6 เดือน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าประมูลซื้อหนี้ด้อยคุณภาพกับ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) ("อิออน") เพื่อนำมาบริหารและติดตามเร่งรัดชำระหนี้ โดย ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทย่อยสามารถประมูลซื้อหนี้ด้อยคุณภาพดังกล่าวได้สำเร็จและได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Asset sale and purchase agreement) กับ อิออน เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันดังกล่าว (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "การเข้าทำรายการฯ") การเข้าทำรายการฯ เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า "ประกาศ ได้มา/จำหน่ายไป") 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน ผู้ซื้อ : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ("บริษัทย่อย") ผู้ขาย : บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) ("อิออน") ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : อิออน มิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามนิยามรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันพ.ศ. 2546 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ การเข้าทำรายการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพในครั้งนี้ มีราคาซื้อเท่ากับ 303.86 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 18.47 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และเมื่อคำนวณรวมกับ ขนาดรายการได้มาสะสมในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัท เจ เอม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำการซื้อหนี้สินด้อยคุณภาพมาบริหาร มูลค่า 67.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 4.10 และ บริษัท ได้ทำการซื้อสิทธิการเช่าเพื่อเปิดเป็นสาขาของบริษัทมูลค่า 25.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 1.57 จะทำให้มีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 24.13 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศได้มา/จำหน่ายไป 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา (1) ลักษณะทรัพย์สิน : หนี้ด้อยคุณภาพ (2) ราคาที่ประมูลได้ : 303.86 ล้านบาท 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน บริษัทชนะการประมูลซื้อหนี้สินด้อยคุณภาพจำนวนดังกล่าว ด้วยมูลค่าสิ่งตอบแทน 303.86 ล้านบาท ประกอบกับพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งจากประสบการณ์การติดตามเร่งรัดชำระหนี้สินด้อยคุณภาพของบริษัทในอดีตที่ผ่านมา บริษัทคาดว่ามูลค่าการลงทุนดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงและคุ้มค่าประ มาณร้อยละ 10-12 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทจะชำระสิ่งตอบแทนทั้งหมดเป็นเงินสด โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดเท่าๆ กัน งวดแรกจ่ายในวันที่ทำสัญญา หลังจากนั้นจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง 6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนซึ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท บริษัทคาดว่า จะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประมาณร้อยละ 10-12 ต่อปี 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายการได้มาซึ่งหนี้สินด้อยคุณภาพข้างต้น เป็นการเข้าทำรายการฯตามปกติธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นของบริษัท อีกทั้ง คาดว่าบริษัทจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประมาณร้อยละ 10-12 ต่อปี ซึ่งจัดว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสูงกว่าอัตราต้นทุนทางการเงินของบริษัท 9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตาม 8. - ไม่มี - 10. เงื่อนไขของการทำรายการ การดำเนินการในรายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศได้มา/จำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือสารสนเทศแจ้งผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงชื่อ ???????????????????????????.. (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้