25 February 2011

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

(F 53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ข้าพเจ้าบริษัท บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ( "บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1 /2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างเวลา 16.00 น.- 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เป็น 420,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 120,000,000 บาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 120,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น หมายเหตุ 1) เพื่อเสนอขายให้กับนัก ลงทุนทั่วไป 45,000,000 -- จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทในภายหลัง จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทหลังจากได้รับอนุมัต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หมายเหตุ 1 2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 โดยจัดสรรดังนี้ 69,000,000 -- 3.00 บาท (ราคาใช้สิทธิ) หมายเหตุ 1 2.1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 60,000,000 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น) ตามเอกสารแนบ 1 2.2) จัดสรรให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อ 1) 9,000,000 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น) ตามเอกสารแนบ 1 3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 6,000,000 -- 1.00 บาท (ราคาใช้สิทธิ) ตามเอกสารแนบ 2 หมายเหตุ 1 หมายเหตุ 1: ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติดังนี้ ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 420,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 120,000,000 บาท ข) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 69,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนทั่วไป (JMART-W1) ง) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 (JMART-ESOP #1) 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น กรณีที่คำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้มีเศษ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร -ไม่มี- 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของ สำนักงานบริษัท เลขที่ 9/121-3,126-7 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันท 10 มีนาคม 2554และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) บริษัทต้องขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับนักลงทุนทั่วไปต่อสำนักงานคณ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัทย่อย) และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การเพิ่มทุนของบริษัทโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับนักลงทุนทั่วไป และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ จะช่วยเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนท แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทในอนาคต รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทในการระดมทุนเพิ่มขึ้นทั้งจากการกู้ยืมเงิน หรือการระดมเงินจากตลาดตราสารหนี้ ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่มีส่วนรวมในความสำเร็จของบริษัทและบริษ ทย่อยที่ผ่านมา และเป็นแรงจูงใจและผลตอบแทนให้กับบุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป ในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบ ริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคตซึ่งจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท 7.3 อื่น ๆ -ไม่มี- 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร หุ้นเพิ่มทุน -ไม่มี- 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 24 กุมภาพันธ์ 2554 วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 24 กุมภาพันธ์ 2554 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 10 มีนาคม 2554 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 11 มีนาคม 2554 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 7 เมษายน 2554 วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 เมษายน 2554 วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ...................................... ( นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ) กรรมการ ( กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท พร้อมประทับตราของบริษัท ) ...................................... ( นางมณี สุนทร์วาทิน ) กรรมการ ______________________________________________________________________