23 June 2009

สรุปข้อสนเทศ : JMART

การดำเนินการ / ความคืบหน้า: บริษัทได้ดำเนินการแบ่งแยกฝ่ายรับและจ่ายอย่างเด็ดขาด และได้แก้ไขระบบงานโดยไม่อนุญาตให้ พนักงานจ่ายมาช่วยรับสินค้า และได้ยกเลิก Log in ของพนักงานจ่ายไม่ให้สามารถเข้ามาทำการรับสินค้าได้ โดยการจำกัดการเข้าถึงระบบ เฉพาะส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานมีการแบ่งแยกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในปี 2550 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบริษัทโดยตรวจสอบ การขายหน้าร้าน การ จัดเก็บรายได้ และ การให้เช่าพื้นที่ของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1) ประเด็น: บริษัทไม่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการกำหนดราคาขายสินค้าหน้าร้าน การกำหนด ราคาค่าเช่าพื้นที่และการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ การดำเนินการ / ความคืบหน้า: บริษัทได้ดำเนินการร่างนโยบายและหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรในด้านการกำหนดราคาขายสินค้า หน้าร้าน การกำหนดราคาค่าเช่าพื้นที่และการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2) ประเด็ น : การสอบทานเอกสาร สอบทานข้ อ มู ล และลงนามในเอกสารบางส่ว นยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ เช่ น ผู้ จั ด การร้ นค้ ไม่ ล งนามใน ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พนักงานบัญชีลงนามในเอกสารการลดหนี้ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกขั้นตอน และเอกสารประกอบสัญญาเช่าไม่ ครบถ้วน การดำ เนิ นการ / ความคืบ หน้า : จากการตรวจสอบภายในเดื อนพฤศจิก ยน 2550 ฝ่ ยตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น ดัง ที่ก ล่า วมา ข้างต้นแล้ว 3) ประเด็น: การตรวจสอบภายใน และการสอบทานข้อมูลพบข้อบกพร่องบางประการในการให้เช่าพื้นที่ โดยปรากฎว่า มีผู้เช่ามากกว่าหนี่ง ราย ในพื้นที่เช่าห้องเดียวกัน การดำเนินการ / ความคืบหน้า: จากการตรวจสอบภายในเดือนพฤศจิกายน 2550 ปรากฏว่าผู้เช่าแต่ละรายมีสัญญาพื้นที่ครบถ้วนในเดือน กันยายน 2550 และฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 4) ประเด็น: การตรวจสอบภายใน และการสอบทานข้อมูลพบว่า บริษัทยังปฏิบัติการตรวจนับสัญญากับทะเบียนคุม ไม่สมบูรณ์ โดยปรากฏ ว่ายังมีสัญญาที่หมดอายุบางฉบับจัดเก็บรวมกับสัญญาที่ไม่หมดอายุ การดำเนินการ / ความคืบหน้า: บริษัทได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสัญญาอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง โดยทำการตรวจสอบทุกวัน พุธ และ จากการตรวจสอบภายในเดือนพฤศจิกายน 2550 ปรากฏว่า ไม่พบข้อบกพร่องในประเด็นดังกล่าว 5) ประเด็น: การตรวจสอบภายใน และการสอบทานข้อมูลพบว่าบริษัทใช้ระบบ Oracle และ ระบบ Soft Square ในการจัดเก็บข้อมูลและ ดำเนินงาน โดยข้อ มูลจะถูกบันทึกในระบบ Oracle แล้ วจึงโอนไปยังระบบ Soft Square แต่บริ ษัทยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการ ตรวจสอบการโอนข้อมูลสินค้าระหว่างทั้งสองระบบ รวมถึงไม่มีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลลูกหนี้หลังจากบันทึกข้อมูลใน ระบบ Oracle การดำเนินการ / ความคืบหน้า: บริษัทได้ให้ทาง A-Host มาแก้ไขและทำการขยาย Temp file ให้มีขนาดเหมาะสม ปัจจุบันสามารถ โอน ข้อมูลได้แล้วอีกทั้งยังให้ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการตลาดและการขายพิมพ์รายงานจากระบบ Oracle และตรวจสอบความถูกต้องและลง ลายมือชื่อในรายงานก่อนโอนไปยังระบบ Soft Square สำหรับการตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี IT Junction เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ 6) ประเด็น: การตรวจสอบภายใน และการสอบทานข้อมูลพบว่าบริษัทยังไม่มีการสอบทานความครบถ้วนของเอกสารประกอบการจัดทำ สัญญาเช่า/บริการ สำหรับการให้เช่าพื้นที่ก่อนเก็บเข้าแฟ้ม อีกทั้งยังไม่มีการสอบทานความครบถ้วนของสัญญากับทะเบียนคุมสัญญา -14- การดำเนินการ / ความคื บหน้า: จากการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2550 พบว่าบริษัทมีการ จัดทำสัญญา และจากการสุ่มตรวจสอบเอกสารสัญญา พบว่าเอกสารประกอบสัญญาครบถ้วน 7) ประเด็น: การตรวจสอบภายใน และการสอบทานข้อมูลพบว่าบริษัทยังมีข้อบกพร่องในการกำกับดูแลขั้นตอนในการปฎิบัติงานในการ อนุ มัติ ให้ ส่ว นลดการเช่า พื้ นที่ โดยการสุ่มตรวจสอบเอกสารบั นทึ กภายในจำนวน 25 รายการมี ข้ อผิ ดพลาดจากการที่ผู้ ลงนามอนุ มัติ ไม่ เป็นไปตามขั้นตอนปฎิบัติ 1 รายการ และการสุ่มตรวจสอบเอกสารใบลดหนี้จำนวน 25 รายการพบ การไม่มีหลักฐานประกอบการลดหนี้ 5 รายการและการออกใบลดหนี้เนื่องจากออกใบแจ้งหนี้ผิดพลาด 1 รายการ การดำเนินการ / ความคืบหน้า: จากการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2550 พบว่าบริษัทมีการทำ เอกสารใบลดหนี้ ตามขั้น ตอนครบถ้ว นแล้ ว และจากสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบใบลดหนี้แ ละการลงนามในเอกสารพบว่า เป็น ไปอย่า ง ครบถ้วนแล้ว ในปี 2550 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (E&Y) เพื่อตรวจสอบกระบวนการซื้อหนี้ และเร่งรัดหนี้ของบริษัทย่อย (บริษัท เจ เอ็ม ที จำกัด) สรุปได้ดังนี้ 1) ประเด็น: เจเอ็มทีไม่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องขั้นตอนปฏิบัติในการซื้อหนี้ การควบคุมรายการ คืนหนี้ นโยบายการตั้งเผื่อค่าหนี้สงสัยจะสูญ ขั้นตอนการเบิกใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และการควบคุมเงินทดรองจ่าย การดำเนินการ / ความคืบหน้า: บริษัทได้ดำเนินการร่างนโยบายและหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกประเด็นดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 2) ประเด็น: เจเอ็มทียังมีการดำเนินงานไม่สมบูรณ์ในด้านการสอบทานเอกสาร การสอบทานข้อมูลและการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ทั้งธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้สินและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ เช่นไม่ได้จัดทำใบเสร็จรับเงินให้กับลูกหนี้บางราย ไม่ได้จัดเก็บเช็คในตู้นิรภัยอย่าง ครบถ้วน และการนำเงินสดที่เก็บได้ฝากธนาคารล่าช้าในบางราย การดำเนินการ / ความคืบหน้า: จากการตรวจสอบเดือนพฤศจิกายน 2550 ฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบข้อผิดพลาดดังที่กล่าวมาข้างต้น แล้ว 3) ประเด็น: การแบ่งระดับชั้นในการเข้าถึงฐานข้อมูลระบบติดตามหนี้ของบริษัทยังไม่สมบูรณ์จากการตรวจสอบพบว่าการกำหนดขอบเขต การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลต่างๆ ยังไม่เหมาะสมยังมีพนักงานบางรายที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าที่ควรจะเป็น และมีการใช้ User Name และ Password ร่วมกันในทีมงานเดียวกัน การดำเนินการ / ความคืบหน้า: ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเพื่อให้การแบ่งหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 4) ประเด็น: E&Y เข้าไปสุ่มสอบทานชุดสัญญาลูกหนี้ที่เจเอ็มทีซื้อมาจำนวน 25 รายการ พบว่าลูกหนี้จำนวน 6 รายการ ไม่มีเอกสารและ สัญญาประกอบ (หมายเหตุ ในจำนวนนี้ 5 รายการเป็นเงื่ อนไขระหว่างผู้ ขายกับ เจเอ็มที ในการประมู ลซื้อหนี้ว่ ไม่มีสั ญญาและเอกสาร ประกอบ และ 1 รายการ สัญญาสูญหาย) การดำเนินการ / ความคืบหน้า: ภายหลังจาก E&Y เข้ามาตรวจสอบ เจเอ็มที ได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการดูแลเก็บรักษา เอกสารเรียบร้อยแล้ว 5) ประเด็น: การไม่มีเอกสารหลักฐานในการอนุมัติ หรือสอบทานการให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้ รวมถึงการไม่นำข้อมูลลูกหนี้ที่ชำระแล้วออกจาก ระบบการติดตามหนี้ การดำเนินการ / ความคืบหน้า: ภายหลังจาก E&Y เข้ามาตรวจสอบ เจเอ็มที ได้ปรับปรุงขั้นตอนการให้ส่วนลดลูกหนี้ เรียบร้อยแล้ว และ จากการตรวจสอบเดือนพฤศจิกายน 2550 ฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบข้อผิดพลาดดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 6) ประเด็ น: การไม่แบ่ งแยกหน้าที่ในฝ่ายบัญชีและการเงินในส่วนบริษัท เจเอ็มที ซึ่ง เจเอ็มที มีพนักงานบัญชีจำนวนเพียง 3 ท่าน เป็ น ผู้จัดการ 1 ท่าน พนักงานบัญชีลูกหนี้จากการประมูลซื้อหนี้ 1 ท่าน และพนักงานลูกหนี้ผู้ว่าจ้าง 1 ท่าน ซึ่งพนักงานทั้ง 2 ท่านทำหน้าที่ทั้ง บันทึกบัญชี รักษาเงินสด นำเงินฝากธนาคาร และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การดำเนินการ / ความคืบหน้า: ผู้บริหารของเจเอ็มที มีความเห็นว่าระบบการดำเนินงานในปัจจุบันมีความเหมาะสมเพียงพอ เนื่องจาก ธุรกิจของเจเอ็มทียังมีขนาดเล็ก และมีจำนวนธุรกรรมไม่มาก การแบ่งแยกหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎี อาจไม่เหมาะสมกับธุรกิจของเจ เอ็มที และเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทโดยไม่จำเป็น ซึ่งหากธุรกิจเติบโตขึ้นในอนาคต การพิจารณาเพิ่มพนักงานและแบ่งแยก หน้าที่จึงมีความจำเป็นและเหมาะสม และโดยที่เจเอ็มทีกำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตรวจสอบรายงานและการกระทบยอด บัญชีรายวัน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเจเอ็มที มีระบบการควบคุมและตรวจสอบที่รัดกุมเพียงพอ เหมาะสมกับจำนวนธุรกรรมและขนาดของธุรกิจ 7) ประเด็น: ระเบียบการเบิกและเคลียร์เงินทดรองจ่ายในการเร่งรัดหนี้ภาคสนามรวมถึงการเบิกและการเคลียร์เงินทดรองจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด การดำเนิ นการ / ความคื บหน้า : บริ ษัทได้มีการปรั บปรุง ปรับ นโยบายในการเบิก เงิน ทดรองจ่า ยและการเคลี ยร์ให้ รัดกุ มยิ่งขึ้ น และได้ กำ หนดไว้ อ ย่ งชั ดเจนว่ พนั ก งานที่ ทำ การเบิ ก เงิ น ทดรองจ่ ยจะต้ อ งเคลี ย ร์ เงิ น ทดรองจ่ ยภายในวั น รุ่ ง ขึ้ น หรื อ วั น ทำ การถั ดไป และ พนักงานกระทำการตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และจากการตรวจสอบเดือนพฤศจิกายน 2550 ฝ่ายตรวจสอบภายในพบว่าการเบิก และเคลียร์เงินทดรองจ่ายเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดครบถ้วน 8) ประเด็น: บริษัทไม่มีการสอบทานค่ารายการค่าคอมมิชชั่นที่ผู้ว่าจ้างส่งให้บริษัทสำหรับบางกลุ่มลูกค้า การดำเนินการ / ความคืบหน้า: บริษั ทได้มีการปรั บปรุงปรับการสอบทานค่าคอมมิสชั่นทั้งจากผู้ปฎิบัติงานและหัวหน้า งานดังที่กล่า ว มาแล้วข้างต้น จากการตรวจสอบเดือนพฤศจิกายน 2550 ฝ่ายตรวจสอบภายในพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่าง ครบถ้วนแล้ว ในปี 2551 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (E&Y) เพื่อตรวจกระบวนการบริหารการจ่ายเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สินถาวร และกระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง ของบริษัท สรุปได้ดังนี้ 1) ประเด็น: จากการสุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสด พบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบการควบคุมเงินสดย่อยทั้งในส่วน เจมาร์ท และ เจเอ็มที การดำเนินการ / ความคืบหน้า: บริษัทได้เพิ่มมาตรการให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบเงินสดย่อยทุกเดือนสำหรับหน่วยงานสำนักงาน ใหญ่ และให้ส่วนงานธุรการพิเศษซึ่งมีหน้าที่ตรวจนับสินค้าคงคลังสาขาทุกเดือนอยู่แล้ว และ ในเดือนเมษายน 2552 และพฤษภาคม 2552 ฝ่ายตรวจสอบภายใน พบว่ารายการทั้งหมดเป็นไปตามนโยบาย -15- 2) ประเด็น: การสอบทานเอกสาร สอบทานข้อมูล และลงนามในเอกสาร พบว่าบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ การดำเนินการ / ความคืบหน้า: ในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าไปตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินจำนวน 25 รายการไม่ครบข้อผิดพลาดดังกล่าวแล้ว 3) ประเด็น: จากการสุ่มตรวจสอบเจ้าหนี้การค้าคงค้างของบริษัทพบว่ามียอดเจ้าหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานาน การดำเนินการ / ความคืบหน้า: บริษัทได้ให้ฝ่ายการตลาดดำเนินการใช้ Credit Note และเจรจากับคู่ค้าให้แล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้มีการค้าง ชำระเป็นเวลานานเหลืออยู่ และไม่พบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม 2552 4) ประเด็น: การสอบทานเอกสาร สอบทานข้อมูล การบันทึกรายการและลงนามในเอกสารบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ การดำเนินการ / ความคืบหน้า: ในเดือนเมษายน 2552 ฝ่ายตรวจสอภายในได้เข้าไปตรวจสอบ ทะเบียนสินทรัพย์ การเบิกคืนสินทรัพย์ ถาวร และการลงนามในเอกสารสอบทานสินทรัพย์ประจำเดือนเมษายน 2552 พบว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัดแล้ว 5) ประเด็น: ไม่มีการจัดทำระเบียบในการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรและการจัดเก็บและสอบทานเทปบันทึกภาพการรักษาความ ปลอดภัยของสินทรัพย์ถาวร การดำเนินการ / ความคืบหน้า: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว สถิติ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)/Jay Mart Public Co., Ltd. --------------พันบาท ------------------------------------------------ บาท/หุ้น --------------------------- --------- - ปี รายได้ กำไร(ขาดทุน) กำไร(ขาดทุน) เงินปันผล มูลค่าหุ้น เงินปันผล จากการขาย สุทธิ สุทธิ ตามบัญชี ต่อกำไร (%) 2549 4,848,584.18 22,738.00 0.12 0.43 1.45 429.00 2550 5,415,011.78 79,607.25 0.35 0.18 1.62 51.00 2551 5,054,933.89 98,636.93 0.44 0.30 1.76 68.43 Q1/2552 1,123,467.47 15,883.91 0.07 0.00 1.66 0.00 *มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย Jay Mart Public Co., Ltd. and Subsidiary ------------------- พันบาท -------------- --------------------- บาท/หุ้น ------------------------------------------- ปี รายได้ กำไร(ขาดทุน) กำไร(ขาดทุน) เงินปันผล มูลค่าหุ้น เงินปันผล จากการขาย สุทธิ สุทธิ ตามบัญชี ต่อกำไร (%) 2549 4,848,560.74 39,385.28 0.21 0.43 1.67 247.55 2550 5,414,785.12 66,514.32 0.30 0.18 1.78 60.89 2551 5,054,933.89 97,106.37 0.43 0.30 1.91 69.51 Q1/2552 1,123,467.17 20,028.11 0.09 0.00 1.83 0.00 *มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น -16- บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)/ Jay Mart Public Co., Ltd. งบดุล (หน่วย: พันบาท) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทาน 2549 2550 2551 Q1/2552 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ฐานะทางการเงิน สินทรัพย์ เงินสดและเทียบเท่า 44,837.98 48,769.60 19,601.70 9,525.05 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 2,100.00 - - - ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 151,907.74 169,779.91 139,501.18 125,611.97 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 572,374.48 697,017.41 478,165.76 537,475.43 รายได้ค้างรับ 41,235.28 72,614.69 102,301.90 93,071.48 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 13,286.18 15,991.77 - 3,146.56 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 17,502.94 18,192.72 52,770.73 95.649.05 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 843,244.60 1,022,366.08 792,340.25 864,479.54 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9,998.60 39,999.30 39,999.30 39,999.30 เงินฝากสถาบันการเงินที่ 332,907.95 275,150.00 253,553.17 241,652.01 มีข้อจำกัดในการใช้ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 87,122.03 80,792.75 67,073.93 64,644.14 โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 6,788.91 3,224.28 1,568.83 1,403.33 สิทธิการเช่าอาคาร-สุทธิ 64,293.67 58,528.34 53,695.29 52,226.50 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 68,562.74 70,660.99 75,435.70 70,240.66 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 569,673.90 528,355.65 491,326.21 470,165.93 รวมสินทรัพย์ 1,412,918.50 1,550,721.74 1,283,666.47 1,334,645.47 หนี้สิน เงินกู้ยืมระยะสั้น 841,405.03 781,994.89 750,781.89 668,162.92 เจ้าหนี้การค้า 157,727.34 302,345.47 36,589.47 154,810.66 ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ 3,349.44 3,449.77 4,401.84 2,824.29 เงินกู้ยืมระยะยาว 3,252.00 2,552.00 1,572.00 1,572.00 เจ้าหนี้อื่น-บริษัทย่อย 1.00 23.10 11.30 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20,869.06 29,043.84 25,018.26 28,721.14 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,621.38 11,980.93 16,978.54 18,909.71 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,671.64 9,903.00 10,171.05 45,396.34 รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,038,896.92 1,141,292.99 845,524.34 920,397.06 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 5,068.87 1,619.10 3,463.28 2,741.17 สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาว - 15,511.00 12,959.00 11,378.00 10,985.00 สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เจ้าหนี้เงินประกันการเช่า-บริษัทที่เกี่ยวข้อง 774.53 804.53 804.53 804.53 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 26,847.53 29.119.23 26,432.51 26,019.98 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 48,201.93 44,501.86 42,078.31 40,550.68 รวมหนี้สิน 1,087,098.85 1,185,794.85 887,602.65 960,947.74 ทุนเรือนหุ้น 225,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ทุนที่รับชำระเต็มมูลค่าแล้ว 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย 20,000.00 22,500.00 30,000.00 30,000.00 ยังไม่ได้จัดสรร 80,819.65 117,426.89 141,063.82 118,697.73 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 325,819.65 364,926.89 396,063.82 373,697.73 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,412,918.50 1,550,721.74 1,283,666.47 1,334,645.47 -17- บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)/ Jay Mart Public Co., Ltd. งบกำไรขาดทุน (หน่วย: พันบาท) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทาน 2549 2550 2551 Q1/2552 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- งบกำไรขาดทุน รายได้ รายได้จากการขาย 4,848,584.18 5,415,011.78 5,054,933.89 1,123,467.47 รายได้ค่าเช่า 117,482.65 128,145.26 128,259.75 30,147.76 รายได้เงินรางวัลและค่าส่งเสริมการขาย 52,414.16 150,280.78 210,906.14 38,514.16 รายได้ค่าบริหารงานขาย 3,600.00 4,176.00 3,132.00 720.00 รายได้จากเงินปันผล 11,000.00 30,396.17 3,199.94 0.00 รายได้อื่น 28,283.98 40,409.74 28,740.39 5,025.30 รวมรายได้ 5,061,364.97 5,768,419.73 5,429,172.11 1,197,874.69 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 4,504,239.51 5,074,625.34 4,664,446.95 1,026,252.91 ต้นทุนค่าบริการและค่าเช่า 70,082.87 77,901.80 92,192.18 22,423.46 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 412,583.24 466.035.20 493,294.21 122,033.33 รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,986,905.63 5,618,562.34 5,249,933.34 1,170,709.69 กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 74,459.34 149,857.39 179,238.77 27,165.00 (ยังมีต่อ)