22 April 2014

JMART ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

คุณพิศณุ พงษ์อัชฌา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) พร้อมด้วยคุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา(ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณยุวดี พงษ์อัชฌา (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ อาคารเจมาร์ท ตึก บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง เมื่อเร็วๆนี้ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงิน ปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ในรูปของเงินสดและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท ซึ่งบริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2556 อีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557 พร้อม อนุมัติแผนการนำบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (เจเอเอส) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของเจเอเอส เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย