Mrs. Chitkasem Moo-ming
Mrs. Chitkasem Moo-ming
Director

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงินและกลยุทธ์ University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2555 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)

2557 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี

  ประสบการณ์

 • 2562 - ปัจจุบัน

  กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วีจีไอ

 • 2559 - ปัจจุบัน

  กรรมการบริการ / ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ. วีจีไอ

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย
 • ปี

  ประสบการณ์

 • 2559 - 2559

  รองกรรมการผู้จัดการ สาการเงินและการบัญชี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

 • 2556 - 2559

  เลขานุการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

 • 2556 - 2559

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการบัญชี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

 • 2555 - 2559

  กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

บริษัทอื่น
 • ปี

  ประสบการณ์

 • 2559 - 2559

  กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บจ.ไทยดริงค์

 • 2558 - 2559

  กรรมการ บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย

 • 2558 - 2559

  กรรมการ Oishi Group Limited Liability Company ประเทศเวียดนาม

 • 2557 - 2559

  กรรมการ Oishi Myanmar Limited ประเทศเมียนมา

 • 2557 - 2559

  กรรมการ บจ.เอส.พี. เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม

 • 2557 - 2559

  กรรมการ Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd ประเทศสิงคโปร์

 • 2556 - 2559

  กรรมการ Oishi International Holding Limited ประเทศฮ่องกง