นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 966

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2547 Director Accreditation Program (13/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2548 Audit Committee Program (6/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2550 Director Certification Program (87/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี

  ประสบการณ์

 • 2506 - 2543

  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี, รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

 • ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด

 • 2544 - ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนลอัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด

 • 2550 - ปัจจุบัน

  กรรมการอิสระ, ประธานการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

 • 2556 - ปัจจุบัน

  กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)