หน้าหลัก > เข้ามาสัมภาษณ์
Our Group เอกสารประกอบการสมัครงาน

HR Talks

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ

 

แต่งกายสุภาพ เอกสารครบพร้อมสัมภาษณ์