หน้าหลัก > ค้นหางาน

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมัครงาน
20 ก.ย. 2560

Programmer  

3 อัตรา

> Programming Languages
C# , .NET/VB.NET/ADO.NET/Web Services/XML/Transact-SQL/JavaScript/HTML/AJAX/PHP

>Sotwave Tools
Visual Studio.NET2003,2005,2010/Photoshop/FrontPage2000/Borland Delphi/ ER-Studio/Crystal Report9.2,10,XI R2/UML Rational Rose 2000/K2 workflow/WordPress/Oracle Report Builder

>Database Administration
Microsoft SQL Server 2000,2005,2008 (Query,Stored Procedures,DTS or SSIS Package)/Oracle8i,9i/Microsoft Access

>Web Service
REAT/SOAP/JSON

>Web Server administration
Internet Information Server 2,3,4,4.5,5,6 (IIS)/MS-Personal Web Server

>Operating System
Windows Families (98/2000/ME/XP/Vista) / Microsoft Project/Visio/Office

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
20 ก.ย. 2560

นักวิเคราะห์ระบบ  

2 อัตรา

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ เช่น ผู้ใช้ระบบ เจ้าหน้าที่เทคนิคทั้ง Hardware , Software , Database เป็นต้น

2. ศึกษาระบบงานเดิม รงบรวมความต้องการใช้งานของระบบที่กำลังจะพัฒนา/แก้ไข

3. วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน

4. วางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบและมอบหมายงานให้โปรแกรมเมอร์ทำการพัฒนา

5. ทดสอบระบบ และอบรมระบบให้กับทีม Helpdesk

6. จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ

7. ดูแลการ Implement โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่