หน้าหลัก > ค้นหางาน

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สมัครงาน
13 ก.พ. 2562

Marketing Communication Manager  

1 อัตรา

- ดูแลงานออกแบบสื่อโฆษณาทุกประเภทขอบริษัท

- ดูแลออกแบบงาน Coporate ของบริษัท

- ดูแลและอัพโหลดภาพและข้อมูลขึ้น Application

- ถ่ายภาพงาน event หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลงาน Production VDO

- ดูแลและออกแบบงานสื่อโฆษณา ดิจิตัลมีเดีย FB ads, SEO, SEO, SEM, GDN, Google Business

- Monitoring Response ทุกเพจของบริษัท

- ควบคุมประเมินราคางานพิมพ์สื่อโฆษณา

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

ผู้จัดการโครงการ Project Manager  

1 อัตรา

- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ

- ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนดและหลักการทางวิศวกรรม

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

Chief Financial Officer (CFO)  

1 อัตรา

- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโดยรวมและให้คำปรึกษาตรงต่อซีอีโอ / คณะกรรมการในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้ตรงกับความสำเร็จของวัตถุประสงค์ทางธุรกิประเมินฐานะทางการเงินของ บริษัท ฯ และกำกับการประกอบการของโปรแกรมการงบประมาณขององค์กร

- จัดการการดำเนินงานทางการเงินโดยรวมของ บริษัท เช่นการตั้งงบประมาณการติดตามและการรายงาน

- การศึกษาโดยตรงและการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั่วไปธุรกิจและเงื่อนไขทางการเงินและผลกระทบต่อนโยบายและการดำเนินงานของ บริษัท ฯ

- รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมและการออกรายงานประจำปีขององค์กร

- ให้การดำเนินงานที่ถูกต้องของหลักการการจัดการธุรกิจ JAS, มาตรฐานการบัญชี JAS และระเบียบข้อบังคับ

- กำหนดนโยบายทางการเงินสำหรับ JAS รวมทั้งนโยบายการซื้อคืน

- ทบทวนการประเมินและอนุมัติงบประมาณการลงทุนและการเสนอให้ผู้บริหารระดับสูง

- ส่วนร่วมในโครงการเข้าซื้อกิจการในและต่างประเทศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในในสถานที่สำหรับการกำกับดูแลกิจการ

- Optimise สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านการวางแผนภาษีเชิงรุกและการจัดการภาษี

- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่ออกแบบ Online / Offline  

2 อัตรา

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบ Online

- สามารถคิด Content เองได้

- ใช้โปรแกรมIllustrator Photoshop ได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง

- สามารถทำงานในวันหยุดและนอกเวลาได้

- ดูแลเว็บไซต์เบื้องต้นของบริษัทได้

- ถ่ายรูปเป็น,ตัดต่อวีดีโอได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบ Offline

- ออกแบบสื่อต่างๆภายในองค์กร

- ออกแบบสื่อต่างๆ

- ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

- มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง

- สามารทำงานล่วงเวลาจนงานนั้นๆสำเร็จได้เป็นบางงาน

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่ NPA  

1 อัตรา

- ขายทรัพย์ NPA

ทำรายงานการขายทรัพย์

- ติดต่อประสานงานลูกค้า ธนาคาร สำนักงานที่ดิน หน่วยงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก

- ประเมินราคาทรัพย์ ราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ 

- จัดหาทรัพย์มาขายด้วยวิธีต่างๆ

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่บริหารและขายพื้นที่เช่า  

5 อัตรา

- บริหารและขายพื้นที่ทั้งแบบประจำและร้านค้าชั่วคราว

- กระตุ้นยอดขายร้านค้า OP ให้ได้ตามเป้าหมาย

- ควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ขายและส่วนกลาง

- ประสานงานร้านค้าให้ได้มาตรฐานของบริษัท

- สรุปรายงานการขาย

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ  

1 อัตรา

การศึกษางานโครงการ

- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บังคับบัญชา

- จัดทำแผนธุรกิจ และเตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น พร้อมนำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับมอบหมาย


การควบคุมโครงการ

- ประมาณการงบประมาณของโครงการ

- ควบคุมงบประมาณและติดตามความคืบหน้าของโครงการ

- เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- ร่วมวางแผน ประชุมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- นำเสนอ จัดทำรายงานของโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้  

1 อัตรา

- จัดทำและตรวจสอบการบันทึกลูกหนี้การค้า รายได้ ใบเสนอราคา ใบต่อสัญญาจากฝ่ายขาย และการรับชำระเงิน

- บันทึกและจัดทำใบลดหนี้

- จัดทำรายงานยอดลูกหนี้คงค้าง และรายงานอายุหนี้ ติดตามทวงถามหนี้

- ตรวจสอบรายงานภาษีขาย และจัดทำทะเบียนคุมเอกสารการขายทั้งหมด

- จัดทำใบเสร็จรับเงินสำหรับเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้า

- จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน และ ประจำเดือน

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

Supervisor PC  

1 อัตรา

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่นของเอไอเอส

- กำหนดยอดขายสินค้าเอไอเอสให้กับพนักงาน PC ให้ได้ตามเป้าหมาย

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า IT Junction 20 สาขาที่ดูแลพนักงาน PC

- ประสานงานระหว่างส่วนกลาง และสาขา IT Junction

- รายงานข้อมูลการขายของพนักงาน PC ที่ดูแลทุกสาขาทั่วภูมิภาค

- จัดทำรายงานสรุปในด้านการบริหารให้กับผู้บังคับบัญชา

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

ผู้ช่วยผู้จัดการ Marketing  

1 อัตรา

- คิดวางแผนงานการตลาดประจำปี

- Create งานบนพื้นที่ Event และจัดหาร้านค้าเพื่อเพิ่มรายได้

- ติดต่อประสานงานกับออแกไนท์ให้เป็นไปตามข้อตกลง

- ทำโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าขายในศูนย์การค้า

- วางแผนสื่อ PR สื่อทั้งแบบ Offline และ Online

- วางแผนการหาสปอนเซอร์เพื่อจัดงานประจำปี

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

ผู้จัดการแผนกบริหารพื้นที่เช่า Leasing  

1 อัตรา

- กำหนดเป้าหมายของยอดขายพื้นที่เช่า และช่วยหารายได้เพิ่ม ให้กับลูกทีม

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเอกสารในทีมขาย เช่น ใบเสนอราคา , ให้ฝ่ายลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อเป็นเสนอขายพื้นที่เช่า

- จัดตารางทีมงานสำรวจตลาดพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่เช่า

- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและรายงานการดำเนินงาน

- สำรวจตลาดพื้นที่เช่าใกล้เคียง เพื่อเปรียบเทียบเสนอบริษัท

- จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดในการดำเนินงานของยอดขายแต่ละเดือนเสนอบริษัท

ประเภทงาน งานประจำ