หน้าหลัก > ค้นหางาน

 

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สมัครงาน
14 ก.พ. 2562

พนักงานขายโทรศัพท์มือถือประจำ Shop Jaymart  

20 อัตรา
- อายุ 20 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป

- อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ

- มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social network

ประเภทงาน งานประจำ
14 ก.พ. 2562

Digital and IT Innovation Project Manager  

1 อัตรา

- Create digital products’ requirement and road map, and ensure consistent understanding of digital products across related stakeholders

- Work closely, and act as a focal point across all key stakeholders – internal and external – to ensure assigned digital projects meet business needs

- Create, facilitate and prioritize product features, as well as collect business requirements from business users and be a focal contact point of the assigned digital products

- Provide necessary support and guidance to product team members to ensure assigned digital projects successfully completes

- Continuously assessing working methods and processes and making recommendations for improvement

- Identifying and implementing KPIs and project milestones

- Reviewing project resources and providing an analysis on whether they meet the demands of the project

- Forming strong relationships with the client and developing communication channels between the relevant parties

- Ensuring key Service Level Agreements are met

- Regularly updating key stakeholders on project status

- Overseeing the project’s financial budget, notifying stakeholders of key cost implications, changes to budget, spending and cost changes

- Analyzing the success of client campaigns, producing reports and data analysis as supporting evidence

- Working as part of a team to win new business and develop current client relationships as part of the business pipeline

ประเภทงาน งานประจำ
14 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์  

20 อัตรา

- รับผิดชอบยอดสินเชื่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- รับผิดชอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- ควบคุมการค้างชำระของลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด

- พิจารณาและวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อนำเสนอพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า

- ติดตาม ควบคุม ดูแลลูกค้าค้างชำระให้กลับมาชำระในเกณฑืปกติ

- จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกต้องสมบูรณ์

- จัดทำกิจกรรมทางการตลาด ส้รางการรับรู้ให้กับลุกค้าในพื้นที่

- เพิ่มช่องทางลูกค้า

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

Marketing Communication Manager  

1 อัตรา

- ดูแลงานออกแบบสื่อโฆษณาทุกประเภทขอบริษัท

- ดูแลออกแบบงาน Coporate ของบริษัท

- ดูแลและอัพโหลดภาพและข้อมูลขึ้น Application

- ถ่ายภาพงาน event หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลงาน Production VDO

- ดูแลและออกแบบงานสื่อโฆษณา ดิจิตัลมีเดีย FB ads, SEO, SEO, SEM, GDN, Google Business

- Monitoring Response ทุกเพจของบริษัท

- ควบคุมประเมินราคางานพิมพ์สื่อโฆษณา

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

ผู้จัดการโครงการ Project Manager  

1 อัตรา

- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ

- ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนดและหลักการทางวิศวกรรม

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

Senior Product Department Manager  

1 อัตรา

- กำหนด แนวทาง แผนการ และกลยุทธ์  ทางการตลาดและการขาย  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ

- บริหารและจัดสรรผลิตภัณฑ์   ที่มีความเหมาะสม  เพื่อนำออกจำหน่ายในช่องทางต่าง ๆของบริษัทฯ

- บริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ

- ควบคุมและดูแลการใช้งบประมาณทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- วางแผนการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

- ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของแผนกผลิตภัณฑ์และ  Exhibition  ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- สนับสนุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

- จัดทำ Supply Plan , Pricing   และ  Promotion Strategies

- จัดทำรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร

- รายงานความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงในแผนงานของการบริหารผลิตภัณฑ์ต่อ CEO ,  DCEO , Inventory  Committee และผู้เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

Chief Financial Officer (CFO)  

1 อัตรา

- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโดยรวมและให้คำปรึกษาตรงต่อซีอีโอ / คณะกรรมการในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้ตรงกับความสำเร็จของวัตถุประสงค์ทางธุรกิประเมินฐานะทางการเงินของ บริษัท ฯ และกำกับการประกอบการของโปรแกรมการงบประมาณขององค์กร

- จัดการการดำเนินงานทางการเงินโดยรวมของ บริษัท เช่นการตั้งงบประมาณการติดตามและการรายงาน

- การศึกษาโดยตรงและการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั่วไปธุรกิจและเงื่อนไขทางการเงินและผลกระทบต่อนโยบายและการดำเนินงานของ บริษัท ฯ

- รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมและการออกรายงานประจำปีขององค์กร

- ให้การดำเนินงานที่ถูกต้องของหลักการการจัดการธุรกิจ JAS, มาตรฐานการบัญชี JAS และระเบียบข้อบังคับ

- กำหนดนโยบายทางการเงินสำหรับ JAS รวมทั้งนโยบายการซื้อคืน

- ทบทวนการประเมินและอนุมัติงบประมาณการลงทุนและการเสนอให้ผู้บริหารระดับสูง

- ส่วนร่วมในโครงการเข้าซื้อกิจการในและต่างประเทศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในในสถานที่สำหรับการกำกับดูแลกิจการ

- Optimise สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านการวางแผนภาษีเชิงรุกและการจัดการภาษี

- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์  

6 อัตรา

- เจรจาติดต่อเเละติดตามลูกค้าให้เข้ามาประนอมหนี้ พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้าเเต่ละรายให้ตรงตามเงื่อนไขเเละระเบียบของบริษัท

- ประสานงานกับกรมที่ดินในเขตต่าง กรณี มีการไถ่ถอน สืบทรัพย์ โอนสิทธิการรับจำนอง โอนกรรมสิทธิ เป็นต้น

- ทวงถามหากลูกค้ามีการผิดนัดในการชำระหนี้

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

Barista  

5 อัตรา

- บริการรับออเดอร์ ทำอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า

- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

Digital Marketing  

1 อัตรา

- ดแลู Social media ของ Casa Lapin และ Rabb Coffee

- สร้าง Content บน Social media เลือกเนื้อหา จัดเตรียมเนื้อหา

- บริหาร Campaign ทางการตลาด ในทกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก

- มีการทำการตลาดทางด้าน Offline บ้าง เช่น event

- เก็บรวบรวมผลลัพธ์

- สามารถวิเคราะห์ trend ต่างๆในโลก Social ได้

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่ออกแบบ Online / Offline  

2 อัตรา

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบ Online

- สามารถคิด Content เองได้

- ใช้โปรแกรมIllustrator Photoshop ได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง

- สามารถทำงานในวันหยุดและนอกเวลาได้

- ดูแลเว็บไซต์เบื้องต้นของบริษัทได้

- ถ่ายรูปเป็น,ตัดต่อวีดีโอได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบ Offline

- ออกแบบสื่อต่างๆภายในองค์กร

- ออกแบบสื่อต่างๆ

- ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

- มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง

- สามารทำงานล่วงเวลาจนงานนั้นๆสำเร็จได้เป็นบางงาน

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่ NPA  

1 อัตรา

- ขายทรัพย์ NPA

ทำรายงานการขายทรัพย์

- ติดต่อประสานงานลูกค้า ธนาคาร สำนักงานที่ดิน หน่วยงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก

- ประเมินราคาทรัพย์ ราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ 

- จัดหาทรัพย์มาขายด้วยวิธีต่างๆ

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่บริหารและขายพื้นที่เช่า  

5 อัตรา

- บริหารและขายพื้นที่ทั้งแบบประจำและร้านค้าชั่วคราว

- กระตุ้นยอดขายร้านค้า OP ให้ได้ตามเป้าหมาย

- ควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ขายและส่วนกลาง

- ประสานงานร้านค้าให้ได้มาตรฐานของบริษัท

- สรุปรายงานการขาย

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ  

1 อัตรา

การศึกษางานโครงการ

- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บังคับบัญชา

- จัดทำแผนธุรกิจ และเตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น พร้อมนำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับมอบหมาย


การควบคุมโครงการ

- ประมาณการงบประมาณของโครงการ

- ควบคุมงบประมาณและติดตามความคืบหน้าของโครงการ

- เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- ร่วมวางแผน ประชุมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- นำเสนอ จัดทำรายงานของโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้  

1 อัตรา

- จัดทำและตรวจสอบการบันทึกลูกหนี้การค้า รายได้ ใบเสนอราคา ใบต่อสัญญาจากฝ่ายขาย และการรับชำระเงิน

- บันทึกและจัดทำใบลดหนี้

- จัดทำรายงานยอดลูกหนี้คงค้าง และรายงานอายุหนี้ ติดตามทวงถามหนี้

- ตรวจสอบรายงานภาษีขาย และจัดทำทะเบียนคุมเอกสารการขายทั้งหมด

- จัดทำใบเสร็จรับเงินสำหรับเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้า

- จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน และ ประจำเดือน

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

Supervisor PC  

1 อัตรา

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่นของเอไอเอส

- กำหนดยอดขายสินค้าเอไอเอสให้กับพนักงาน PC ให้ได้ตามเป้าหมาย

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า IT Junction 20 สาขาที่ดูแลพนักงาน PC

- ประสานงานระหว่างส่วนกลาง และสาขา IT Junction

- รายงานข้อมูลการขายของพนักงาน PC ที่ดูแลทุกสาขาทั่วภูมิภาค

- จัดทำรายงานสรุปในด้านการบริหารให้กับผู้บังคับบัญชา

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

ผู้ช่วยผู้จัดการ Marketing  

1 อัตรา

- คิดวางแผนงานการตลาดประจำปี

- Create งานบนพื้นที่ Event และจัดหาร้านค้าเพื่อเพิ่มรายได้

- ติดต่อประสานงานกับออแกไนท์ให้เป็นไปตามข้อตกลง

- ทำโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าขายในศูนย์การค้า

- วางแผนสื่อ PR สื่อทั้งแบบ Offline และ Online

- วางแผนการหาสปอนเซอร์เพื่อจัดงานประจำปี

ประเภทงาน งานประจำ
13 ก.พ. 2562

ผู้จัดการแผนกบริหารพื้นที่เช่า Leasing  

1 อัตรา

- กำหนดเป้าหมายของยอดขายพื้นที่เช่า และช่วยหารายได้เพิ่ม ให้กับลูกทีม

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเอกสารในทีมขาย เช่น ใบเสนอราคา , ให้ฝ่ายลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อเป็นเสนอขายพื้นที่เช่า

- จัดตารางทีมงานสำรวจตลาดพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่เช่า

- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและรายงานการดำเนินงาน

- สำรวจตลาดพื้นที่เช่าใกล้เคียง เพื่อเปรียบเทียบเสนอบริษัท

- จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดในการดำเนินงานของยอดขายแต่ละเดือนเสนอบริษัท

ประเภทงาน งานประจำ
12 ก.พ. 2562

ช่างอาคาร  

1 อัตรา

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร และซ่อมแซม

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
12 ก.พ. 2562

Project Administrator  

1 อัตรา

- จัดทำบันทึกข้อมูลงานเอกสาร

- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมถึงลูกค้าหลักของบริษัท

- ตรวจสอบเอกสารและจัดเอกสารให้เป็นระเบียบ

- ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
12 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่ธุรการ  

1 อัตรา

- ดูแลและประสานงานโครงการ

- ติดตามสถานะโครงการ , รวบรวมรายงาน Project Status ทุกสัปดาห์ พร้อมจัดทำรายงานสรุปส่งผู้บังคับบัญชา

- ดูแลสัญญา ทำเอกสารเบิกจ่าย ขอซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- จัดทำรายงานการประชุม

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
12 ก.พ. 2562

Marketing Communication Manager  

1 อัตรา

- จัดทำ Marketing Communication Plan

- ดูแลเรื่อง Brand ภาพลักษณ์ ขององค์กร

- สื่อโฆษณา Media ต่างๆ มีความรู้เรื่องสื่อไหนที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการสื่อสาร ภายได้ Budget ที่จำกัด

- ประสานงานเรื่อง Corporate Communication/Internal Communication 

- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบ และการผลิตสื่อ Graphic Design

ประเภทงาน งานประจำ
12 ก.พ. 2562

HRIS Specialist  

1 อัตรา

- เพศชายหรือหญิง  อายุ 23 - 35 ปี

- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซด์

- มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

- มีทัศนะคติในเชิงบวก

- มีทักษะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้จ้างงานได้ดี ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทงาน งานประจำ
12 ก.พ. 2562

Web Programmer  

1 อัตรา

- พัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย หรือตาม Requirement

- สร้าง Website ของบริษัทฯ ให้มีรูปแบบการใช้งาน (Function) ที่ดึงดูด มีและ Content ที่น่าสนใจและความถูกต้อง

- จัดทำระบบสำหรับผู้ใช้ภายใน

- ทำงานร่วมกับทีม HR ในการวางแผนกลยุทธ์ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online/ Offline

- เน้นประสานงานกับทีม HR เป็นหลัก

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาราชบุรี  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาฉะเชิงเทรา  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาเพชรบูรณ์  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาชัยภูมิ  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สุราษฎร์ธานี  

20 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาสุพรรณบุรี  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาสุรินทร์  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาบุรีรัมย์  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาร้อยเอ็ด  

20 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขานครสวรรค์  

110 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาอุดรธานี  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาขอนแก่น  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขานครราชสีมา  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาพิษณุโลก  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาเชียงใหม่  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาหาดใหญ่  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาภูเก็ต  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาชุมพร (หลังสวน)  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขานครศรีธรรมราช  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขานครปฐม  

20 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาระยอง  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- มีเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
28 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล  

5 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ

- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

- ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

ประเภทงาน งานประจำ
28 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Loss On Sale  

5 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ

- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

- ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

ประเภทงาน งานประจำ
28 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Pre-Write Off  

5 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ

- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

- ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

ประเภทงาน งานประจำ
28 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้านงาน Legal  

5 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ

- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

- ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

ประเภทงาน งานประจำ
28 ม.ค. 2562

Data Analyst  

1 อัตรา

- Support, coordinate, and facilitate all tasks related to projects being assigned especially portfolio management and data mining project.

- Work as part of the project team on the tasks being assigned, such as data collection, workflow development, etc

- Data Mining: Prepare and clean the data / Verify and group the data for building model / Propose the assumption to related unit / Build and adjust the model / Propose new model / Test and monitor the effectiveness of model.

- Preparing the data and reports from RDBMS and other data sources.

- Verify the data required of the end user in order to generate the report per end user request.

- Set up and verify report template and generate data for all departments.

- Generate management report and regular reports as daily, weekly and monthly basis.

ประเภทงาน งานประจำ
28 ม.ค. 2562

Senior Java Developer  

1 อัตรา

- Actual hands-on experiences in JAVA application development with a minimum of 2 years in full project development life cycle

- Strong understanding in Web, Desktop or Mobile application development and deployment

- Ability to do front-end application design and to define application flow and usability

- Actual working experiences in OOP designs or familiar with the concepts

- Able to do data management through SQL commands with ability to create complex query such as Stored Procedure, Triggers and Server-side coding (either with Microsoft SQL or Oracle server)

- Knowledge in Webservices implementation to support data exchange between application and database servers

- Capable of handling end-to-end development process starting from analyzing requirements, proposing a solution, coding, quality checking and delivering final assignments

- Capable of providing necessary technical specification documents when requested

- Familiar with necessary reporting tools is a plus

ประเภทงาน งานประจำ
28 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  

30 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

- มีเงินเดือน 11,000 + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
28 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  

10 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

ประเภทงาน งานประจำ
28 ม.ค. 2562

Telesales ประกันภัยรถยนต์  

3 อัตรา

- ดำเนินการติดตามงานต่ออายุประกันภัย ลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล

- ปิดงานขายที่นำเสนอเบี้ยต่ออายุประกันภัย

- ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับความคุ้มครองต่าง ๆ การจ่ายสินไหมทดแทน ตอบข้อซักถาม/ให้คำปรึกษาลูกค้า

ประเภทงาน งานประจำ
28 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)  

5 อัตรา

- ประสานงานด้านเอกสาร

- เตรียมเอกสาร

- ประสานงานทั้งภายในและภายนอก

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ