Jaymart Photo Workshop
  • |
  • Customer Service 0-2308-8000

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 | เวลา 09.30-17.00น. |

เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ รูปแบบต่างๆ และการจัดวางองค์ประกอบ
- การถ่ายภาพบุคคล (Portrait)
- การถ่ายรูปแบบชัดลึก ชัดตื้น
- การถ่ายภาพความเร็วสูง (Speed Shutter)
- การใช้งานโหมด Shutter B

ลงทะเบียน